FIELD WORKER RANK LIST 2016-KANNUR

Field Worker Rank List 2016-Kannur

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Ranked List for the post of FIELD WORKER (Kannur) on `8730-13540 in HEALTH

SERVICES DEPARTMENT

No. 693/16/DOC Cat. No. 416/2013

The following is the ranked list of candidates for the post of FIELD WORKER – (Kannur) on

`8730-13540 in HEALTH SERVICES DEPARTMENT, found arranged in the order of merit based on the OMR Test held on into force with effect from 08/11/2016.

suitable by the Commission and 10/01/2015. This Ranked List is brought
Main List

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
1 118496 RAMYA V K 89.33 9.50 98.83 30/05/1984 THIYYA SP
2 111416 SARANG TN 92.33 92.33 30/09/1991 THIYYA
3 117197 NITHINYA K P 91.67 91.67 17/04/1990 THIYYA
4 115221 ROSHIMA K 91.33 91.33 26/04/1980 THIYYA
5 109000 GANGADHARAN C M 81.00 10.00 91.00 30/05/1969 EX
6 117740 NISHA ANAYATAN 91.00 91.00 10/02/1980 THIYYA
7 115052 JINISHA C V 91.00 91.00 14/11/1990 THIYYA
8 118936 SREENA K 90.67 90.67 04/05/1987 THIYYA
9 102046 SEEMA D 90.33 90.33 21/05/1979 THIYYA
10 102362 RENNI P 90.33 90.33 14/04/1981 OBC-SALIYA/SAL
102182 VIDYA M N 90.33 90.33 22/05/1986 IYAS
11 OBC-YADAVAS
12 112168 SHINOB K 90.33 90.33 10/02/1987
13 103954 RESHMA P 90.33 90.33 16/05/1987
14 117289 KAVITHA C 90.33 90.33 01/06/1991 OBC-SALIYA/SAL
118819 SHYNA N K 90.00 90.00 25/05/1980 IYAS
15 THIYYA
16 123063 SREELA A K 90.00 90.00 20/05/1982 OBC-MANIYANI
17 119487 NIMI K 90.00 90.00 28/05/1985 THIYYA
18 119192 SAJINA P V 90.00 90.00 25/08/1989
19 110567 JITHIN PC 90.00 90.00 31/05/1991 THIYYA
20 109494 RAHUL T K 90.00 90.00 10/11/1992
21 116320 SREEREKHA P M 89.67 89.67 21/05/1984
22 123867 SAVITHA M P 89.67 89.67 25/12/1985
23 107013 SAJESH T M 89.67 89.67 07/10/1988 THIYYA
24 119026 SWETHA A P 89.67 89.67 27/01/1992 THIYYA
25 103379 FEMINA N A 89.67 89.67 13/02/1992 M-MAPPILA
26 100084 SREEKALA MADANKARA 89.33 89.33 09/11/1983 THIYYA
27 122346 SUNITHA A 89.00 89.00 27/04/1981 THIYYA
No. 693/16/DOC 2 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
28 119179 SHIMNA M 89.00 89.00 30/05/1985 THIYYA
29 116823 RISHAMOL K M 89.00 89.00 20/01/1991
30 116844 ASWANI K P 88.67 88.67 26/11/1991 THIYYA
31 123481 SARITHA T 88.33 88.33 13/12/1978 THIYYA
32 122267 PRASANNA EYYAKKAT 88.33 88.33 10/05/1980 THIYYA
33 102825 SINI N M 88.33 88.33 28/05/1980 THIYYA
34 118329 SREEJA KODIVALAPPIL 88.33 88.33 01/01/1982 OBC-VANIYAN
35 120655 SHEEBA NAICHALATH 88.33 88.33 10/02/1982 OBC-MANIYANI
36 102400 REGITHA V 88.33 88.33 08/04/1982 THIYYA
37 120838 SREEJA K N 88.33 88.33 30/05/1986
38 119522 PRAJISHA T M 88.33 88.33 28/10/1989 THIYYA
39 101757 NAVYA M C 88.33 88.33 22/02/1990 THIYYA
40 112915 PRINTU K 88.33 88.33 25/05/1990 THIYYA
41 118648 SRINSHA REMESH 88.33 88.33 30/05/1990 THIYYA
42 116796 REESHMA K 88.33 88.33 06/02/1993 THIYYA
43 111571 AJESH P P 88.33 88.33 26/08/1994 THIYYA
44 107693 SHAJI THIRUVANGADAN 88.00 88.00 01/11/1977 OBC-SALIYA/SAL
101768 PRAVIDA K 88.00 88.00 09/12/1981 IYAS
45 THIYYA
46 104150 RANDEEP K C 88.00 88.00 25/05/1988 THIYYA
47 120255 NIDHI KK 88.00 88.00 01/06/1990 THIYYA
48 118966 RENYA N 88.00 88.00 08/04/1991 THIYYA
49 116998 SRUTHI T 88.00 88.00 02/12/1991 THIYYA
50 114423 REMISHA M P 88.00 88.00 01/05/1993 V-VISWAKARMA
51 114257 SUJALA K V 87.67 87.67 04/03/1978 OBC-SALIYA/SAL
101818 SHARLI MOL S R 87.67 87.67 31/05/1980 IYAS
52 EZHAVA
53 113821 SAJANI K V 87.67 87.67 27/03/1984 EZHAVA
54 122156 THUSHARA CR 87.67 87.67 11/11/1987 THIYYA
55 124989 AJEESH M P 87.67 87.67 07/04/1990 H Nadar
56 113927 UNAIS ALI C P 87.67 87.67 07/10/1990 M-MUSLIM
57 105688 SHABIN K 87.67 87.67 12/08/1991 THIYYA
58 124051 PRAMEELA AVARONNAN 87.33 87.33 10/05/1980
VEETTIL 87.33
59 120377 DIVYA K 87.33 01/05/1981 THIYYA
60 123185 CHITHRALEKHA K V 87.33 87.33 10/01/1985 OBC-VANIYAN
61 100911 DIVYA BABU M P 87.33 87.33 20/04/1987
62 109965 SUDHEESH K 87.33 87.33 14/02/1988 THIYYA
63 106908 AJITH M 87.33 87.33 13/03/1988 OBC-VANIAR
64 120593 SULNA K V 87.33 87.33 23/05/1989 THIYYA
No. 693/16/DOC 3 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
65 109043 ABHIJITH M M 87.33 87.33 30/05/1989 THIYYA
66 112945 MITHUN E 87.33 87.33 26/01/1993
67 118322 PRASEETHA P NAIR 87.00 87.00 22/04/1977
68 119162 RESHMA E V 87.00 87.00 05/12/1981 OBC-SALIYA/SAL
69 114962 REJITHA M K 87.00 87.00 09/01/1982 IYAS

70 113848 MOHAMMED IQBAL K 87.00 87.00 26/03/1984 M-MAPPILA
71 122859 RAJITHA NAMBIAR M P 87.00 87.00 31/05/1984
72 101007 DEEPA P C P 87.00 87.00 02/04/1985
73 101584 SHEENA K 87.00 87.00 01/06/1985 THIYYA
74 117746 ABHISHA K K 87.00 87.00 15/09/1986 THIYYA
75 119464 GREESHMA A 87.00 87.00 07/02/1987 OBC-SALIYA/SAL
117919 REHILA N 87.00 87.00 06/03/1987 IYAS
76 THIYYA
77 117941 NYSHA K 87.00 87.00 18/03/1987 THIYYA
78 110462 AKHIL K S 87.00 87.00 31/05/1989 THIYYA
79 105204 RAHUL P V 87.00 87.00 24/04/1990 THIYYA
80 110333 VIBHEESH C 87.00 87.00 28/05/1990 THIYYA
81 108166 LANEESH P 87.00 87.00 14/08/1991 THIYYA
82 114182 AMBILI T V 87.00 87.00 04/05/1992 OBC-MANIYANI
83 120025 PREETHI P 86.67 86.67 18/05/1976 OBC-VANIYAN
84 110492 RINESH K 86.67 86.67 06/04/1978 THIYYA
85 102459 SHINI K 86.67 86.67 04/03/1981 THIYYA
86 115331 SHEEBA T V 86.67 86.67 27/04/1981
87 115487 MANGALADEVI K M 86.67 86.67 11/04/1982 EZHAVA
88 112029 BINOY V P 86.67 86.67 10/05/1985 THIYYA
89 119119 SEENA PARAYIKANDI 86.67 86.67 25/12/1986 THIYYA
90 119472 RESHMA V K 86.67 86.67 11/05/1987 THIYYA
91 119051 BHASHILA M M 86.67 86.67 17/05/1988 THIYYA
92 121620 SOUMYA P 86.67 86.67 30/05/1989
93 115599 RASNA K 86.67 86.67 21/12/1989
94 117872 SHIJINA U 86.67 86.67 10/03/1990 THIYYA
95 103083 SOUMYA P 86.67 86.67 20/05/1990
96 109804 NIJIL K 86.67 86.67 04/04/1994 THIYYA
97 123834 MANJULA A P 86.33 86.33 11/03/1984
98 114995 GEESHMA K 86.33 86.33 25/04/1984 THIYYA
99 116762 BIJINA C P 86.33 86.33 02/03/1985 THIYYA
100 121757 SAVITHA K 86.33 86.33 16/08/1985 SC-PULAYAN
101 119602 PRAJISHA 86.33 86.33 20/02/1986 THIYYA
PUTHILONKUNNATH
No. 693/16/DOC 4
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB
102 119473 PRIYANKA V S 86.33 86.33 18/05/1987
103 121541 DHANYA T 86.33 86.33 30/05/1987
104 107961 RIJU A 86.33 86.33 04/12/1987
105 119561 RAMITHA K 86.33 86.33 17/05/1989
106 100977 JIBINA M 86.33 86.33 26/05/1989
107 118067 PRANISHA P V 86.33 86.33 16/10/1989
108 112939 SANDEEP K V 86.33 86.33 03/04/1990
109 107829 ANEESH T 86.33 86.33 06/04/1991
110 110637 MUHAMMED SAJID N P 86.33 86.33 02/11/1991
111 102118 BEENA G 86.00 86.00 27/03/1977
112 116690 SHAJINA I V 86.00 86.00 07/01/1980
113 114643 RESHMA E K 86.00 86.00 30/05/1980
114 117300 SHIMNA K 86.00 86.00 30/04/1981
115 118360 SAJINA KOOLOTHVALAPPIL 86.00 86.00 29/03/1982
116 122494 SINDHU M 86.00 86.00 12/09/1983
117 120159 KANCHANA E K 86.00 86.00 21/05/1984
118 122985 DEEPTHI C 86.00 86.00 26/02/1985
119 106315 MAHESH T 86.00 86.00 15/03/1986
120 114291 NIJISHA E 86.00 86.00 31/05/1989
121 115006 JINCY C P 86.00 86.00 10/07/1989
122 115308 SREENA P 86.00 86.00 20/05/1991
123 108918 NIPUN A M 86.00 86.00 09/05/1992
124 110141 SARATH KUMAR 86.00 86.00 12/09/1992
VELLUVALAPPIL 86.00
125 105992 ANIRUDH K 86.00 11/12/1992
126 103522 ATHIRA P 86.00 86.00 01/01/1993
127 119774 SHEENA 85.67 85.67 06/05/1977
KUNHIPARAMBATH 85.67
128 102373 SHEEJA C 85.67 30/01/1980
129 115299 ANJALI K P 85.67 85.67 30/05/1982
130 119018 SHAJILA V P 85.67 85.67 30/05/1982
131 122523 PREEJA K V 85.67 85.67 16/09/1983
132 123317 VIDYA P V 85.67 85.67 29/11/1983
133 121369 REMYA T 85.67 85.67 29/02/1984
134 110563 RATHEESH K K 85.67 85.67 11/10/1985
135 123231 ANISREE K 85.67 85.67 28/12/1985
136 106057 PREMJITH K 85.67 85.67 27/01/1986
137 114058 SHIMNA MALIYEKKAL 85.67 85.67 06/05/1986
PARAMBIL 85.67
138 104892 SARIN BABU K 85.67 10/12/1986

FIELD WORKER

HEALTH SERVICES DEPARTMENT

Commy Remarks
THIYYA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

M-MAPPILA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS
THIYYA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

OBC-KAVUTHIYA

N

THIYYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS
OBC-VANIAR

OBC-VANIYAN

THIYYA

THIYYA

THIYYA

D-MUKAYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

No. 693/16/DOC 5 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
139 119564 DHANYA THIRUVANGADAN 85.67 85.67 25/03/1987 OBC-SALIYA/SAL
112156 JITHIN S 85.67 85.67 30/11/1988 IYAS
140 M-MUSLIM
141 110655 VIPIN KUMAR M 85.67 85.67 14/05/1989 THIYYA
142 107586 ARUN P 85.67 85.67 22/09/1989 D-MUKKUVAN
143 113942 SREEJIL KANDOTHPOYIL 85.67 85.67 14/03/1990 THIYYA
144 119259 MAYAMOL T M 85.67 85.67 25/11/1990 EZHAVA
145 119576 FILNA V 85.67 85.67 24/12/1990 OBC-SALIYA/SAL
105420 MIDHUN N M 85.67 85.67 09/04/1991 IYAS
146 THIYYA
147 119052 AMRITHA K K 85.67 85.67 25/05/1991 THIYYA
148 101184 PRASULA T 85.67 85.67 18/01/1992 THIYYA
149 108031 NIDHIN V M 85.67 85.67 06/04/1993
150 120684 MINI CHACKO P 85.33 85.33 24/02/1978
151 100925 SINDHU K 85.33 85.33 15/10/1978
152 117413 SHEEBA K K 85.33 85.33 07/03/1979
153 121155 SUPRIYA E V 85.33 85.33 20/04/1983 OBC-VANIAN
154 114970 SHAMMI K 85.33 85.33 18/09/1985 OBC-SALIYA/SAL
113430 SHIJIN N K 85.33 85.33 10/01/1986 IYAS
155 THIYYA
156 114573 VIJISHA P V 85.33 85.33 03/02/1986 OBC-MANIYANI
157 114101 BINOOP P B 85.33 85.33 27/05/1986 OBC-WAYANAD
124174 LINOY V V 85.33 85.33 30/10/1986 AN CHETTIES
158 THIYYA
159 116112 SHIBINA M 85.33 85.33 22/03/1987 THIYYA
160 114302 SOORYAJA P 85.33 85.33 10/07/1987
161 107631 VINEETH V 85.33 85.33 17/11/1988
162 113631 DEEPNA P 85.33 85.33 13/12/1988 THIYYA
163 116457 NEETHU E K 85.33 85.33 20/12/1992 THIYYA
164 115420 NIMISHA A 85.33 85.33 14/05/1993 THIYYA
165 116133 SINDHU 85.00 85.00 31/01/1976 THIYYA
THOOVAKKUNNON 85.00
166 121949 SREEJA P K 85.00 04/05/1977
167 114971 RAJINA MAKKUTTI 85.00 85.00 01/03/1978 THIYYA
VENADAN 85.00
168 121644 VALSALA M 85.00 15/05/1978 OBC-KULALA
169 117276 RASEENA K 85.00 85.00 20/04/1979 M-MAPPILA
170 116263 BINDU C 85.00 85.00 18/10/1979
171 103928 PREJITHA K 85.00 85.00 26/08/1980 OBC-CHALIYA
172 118441 NISHA C 85.00 85.00 05/03/1981
173 109892 RAJESH CHUNKAKKARAN 85.00 85.00 09/01/1982 THIYYA
174 110725 SREEJITH K 85.00 85.00 04/03/1983 OBC-KULALA
175 119072 PRAJINA V N 85.00 85.00 01/04/1983
No. 693/16/DOC 6 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
176 122234 MANJUSHA K V 85.00 85.00 20/04/1983
177 120045 SOUMYA 85.00 85.00 30/05/1985 THIYYA
THEYYATHINTEVALAPPIL 85.00
178 103099 SHIMI T V 85.00 10/12/1985 THIYYA
179 121699 SOUMYA T RAJAN 85.00 85.00 05/01/1986 OBC-MANIYANI
180 114873 RAMISHA A 85.00 85.00 07/03/1987 THIYYA
181 112380 SARIN R 85.00 85.00 27/12/1988 THIYYA
182 115794 SHOLINA T P 85.00 85.00 02/05/1989 THIYYA
183 120552 AMRITHA N 85.00 85.00 31/05/1990
184 106237 VIPIN C 85.00 85.00 27/07/1990 OBC-VANIYAN
185 107640 RIJIN MP 85.00 85.00 19/04/1991 OBC-KULALA
186 100328 SRUTHI C 85.00 85.00 11/03/1992 OBC-SALIYA/SAL
111288 ASWIN P 85.00 85.00 07/04/1994 IYAS
187 OBC-VANIAN
188 103701 SUNITHA T T V 84.67 84.67 09/04/1976 OBC-SALIYA/SAL
102119 AJITHA P K 84.67 84.67 20/05/1976 IYAS
189 THIYYA
190 102094 RAMYA K 84.67 84.67 25/05/1976 THIYYA
191 122525 SHEEBA P C 84.67 84.67 14/02/1978 THIYYA
192 110067 SANTHOSH K 84.67 84.67 30/05/1978
193 103253 RAJITHA P P 84.67 84.67 20/06/1978 THIYYA
194 123424 REJINA DAMODARAN P P 84.67 84.67 03/03/1980 THIYYA
195 102467 NAMITHA K P 84.67 84.67 28/03/1983 THIYYA
196 121043 REENA K 84.67 84.67 13/07/1983 OBC-MANIYANI
197 102114 SARITHA K 84.67 84.67 24/04/1984 OBC-MANIYANI
198 117764 SAJANA K V 84.67 84.67 30/04/1984
199 120781 BIJINA P S 84.67 84.67 30/05/1984 THIYYA
200 105870 DEEPESHKUMAR E P 84.67 84.67 31/05/1984
201 107542 SANOSH K 84.67 84.67 28/05/1985 THIYYA
202 122224 SHOBHA RANI T K 84.67 84.67 30/05/1985
203 119772 KAVITHA P 84.67 84.67 10/04/1986 THIYYA
204 120651 RAMYA C P K 84.67 84.67 09/05/1986 V-KAMMALA
205 122559 AMRUTHA K P 84.67 84.67 20/04/1987
206 114235 SIMI T P 84.67 84.67 29/04/1987
207 113359 REJEESH J B 84.67 84.67 28/05/1988 LATIN
208 102788 SHANA C 84.67 84.67 07/04/1990 CATHOLICS
OBC-KAVUTHIYA
104136 SHAMIL K 84.67 84.67 27/06/1992 N
209 THIYYA
210 102429 RAJITHA M 84.33 84.33 21/10/1978
211 117172 SHEENA THEKKUMPATAN 84.33 84.33 14/01/1979 THIYYA
212 116943 JITHA K 84.33 84.33 01/06/1979
No. 693/16/DOC 7
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB
213 116643 DEEPA K 84.33 84.33 09/03/1980
214 117942 NISHA KODUVALLY 84.33 84.33 30/03/1980
215 101737 SHAINA K 84.33 84.33 18/04/1981
216 102371 NITHILA M K 84.33 84.33 31/05/1981
217 109063 JOSHI K S 84.33 84.33 04/10/1981
218 119226 SAJITHA P 84.33 84.33 06/04/1982
219 121592 RIJINA BALAKKANDY 84.33 84.33 22/05/1982
220 113216 RIJUL N 84.33 84.33 14/01/1983
221 118131 RAJITHA K R 84.33 84.33 18/04/1983
222 122451 NISHITHA M 84.33 84.33 12/01/1984
223 114238 DEEPA T 84.33 84.33 21/05/1984
224 102863 SIMMIYA M K 84.33 84.33 30/05/1984
225 122327 CHANDANA 84.33 84.33 12/01/1985
PADANNAKKARA 84.33
226 120140 KAVITHA V V 84.33 18/03/1986
227 120230 PRIYA V V 84.33 84.33 24/04/1986
228 108078 DHANEESH KUMAR P K 84.33 84.33 28/02/1987
229 105477 RASHID P 84.33 84.33 28/03/1988
230 122074 SREEVIDYA K V 84.33 84.33 06/01/1989
231 121591 SANISHA S 84.33 84.33 08/05/1989
232 113845 JEEJA P 84.33 84.33 19/05/1989
233 106216 SANOOP V 84.33 84.33 22/11/1989
234 108852 VAISHAKH P M 84.33 84.33 17/02/1990
235 105416 SANEETH C 84.33 84.33 30/05/1990
236 111297 MIDHUN V P 84.33 84.33 20/04/1992
237 103613 CHANDRASOBHA D 84.00 84.00 27/02/1975
238 105653 REEJITH K 84.00 84.00 15/04/1977
239 102240 SHYNA P 84.00 84.00 04/02/1978
240 117083 BINI M R 84.00 84.00 10/08/1979
241 117542 SOUDAMINI A 84.00 84.00 30/10/1979
242 113858 PRADEEP P K 84.00 84.00 25/05/1980
243 123416 PRIYA P V 84.00 84.00 05/03/1981
244 104231 SUBEESH A 84.00 84.00 03/05/1981
245 112884 SAJIL KUMAR K 84.00 84.00 15/05/1981
246 102628 RESHMA P P 84.00 84.00 10/09/1982
247 101228 JESNA M V 84.00 84.00 14/11/1982
248 118313 LEENA P V 84.00 84.00 20/11/1983
249 100838 VINITHA P V 84.00 84.00 27/04/1985

FIELD WORKER

HEALTH SERVICES DEPARTMENT

Commy Remarks

THIYYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

THIYYA

THIYYA

OX-CHERAMAR

XIAN

THIYYA

THIYYA

THIYYA

V-VISWAKARMA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

THIYYA

THIYYA

OBC-VANIAR

M-MAPPILA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

V-ASARI

THIYYA

THIYYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-EZHUTHACH

AN

OBC-CHALIYA

OBC-VANIAR

SC-PULAYAN

THIYYA

THIYYA

THIYYA

OBC-KULALA

No. 693/16/DOC 8 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
250 101330 SOSHNA K S 84.00 84.00 31/05/1985
251 109264 BIJU MATHODAN 84.00 84.00 24/05/1986 THIYYA
252 110707 SHIJESH T V 84.00 84.00 04/11/1988
253 100711 SUHISHA T C 84.00 84.00 20/04/1990 THIYYA
254 107763 SREESHOBH 84.00 84.00 17/05/1990 THIYYA
255 112005 FRIJIL M 84.00 84.00 05/03/1991 THIYYA
256 116308 NITHYA G P 84.00 84.00 20/03/1991 THIYYA
257 116041 SUSMITHA K 84.00 84.00 30/05/1992 THIYYA
258 114178 ARUN V V 84.00 84.00 05/07/1992 OBC-VILAKKITHA
113835 84.00 84.00 04/07/1993 LA NAIR
259 SHARFUDHEEN M-MAPPILA
PALLEELODI 83.67
260 116832 BINDU M 83.67 14/05/1978 THIYYA
261 103510 SUMITHRA K 83.67 83.67 25/05/1979 OBC-KULALA
262 114458 SEETHALA KUMARI K K 83.67 83.67 31/05/1979 V-ASARI
263 114961 REGINA ELAMPILAN 83.67 83.67 08/01/1980
264 122142 JAYASREE P V 83.67 83.67 30/05/1980 OBC-VANIAN
265 115109 REEJA RANI N 83.67 83.67 16/04/1981 THIYYA
266 114315 RESHMA P 83.67 83.67 01/01/1982 OBC-KULALA
267 102466 JESUNA C 83.67 83.67 24/04/1984 THIYYA
268 102887 KRIPA P 83.67 83.67 15/05/1984 OBC-VANIAN
269 118794 JOOBINA PV 83.67 83.67 20/08/1984 THIYYA
270 110490 JINESH P 83.67 83.67 10/05/1985 THIYYA
271 102379 SANDHYA K 83.67 83.67 17/05/1985 OBC-SALIYA/SAL
100363 RAMMYA N V 83.67 83.67 23/05/1985 IYAS
272 THIYYA
273 111310 AVINASH K 83.67 83.67 01/03/1986 SC-PULAYAN
274 124937 SARATH KUMAR T 83.67 83.67 30/04/1988 THIYYA
275 114031 SADIQUE ALI SRAMBIKKAL 83.67 83.67 06/11/1988 M-MAPPILA
276 107485 SUMESH K K 83.67 83.67 24/02/1989 OBC-KULALA
277 119870 SINDHU M C 83.67 83.67 20/05/1990
278 115099 ATHULYA RAJEEV V 83.67 83.67 25/05/1990 THIYYA
279 112724 SHIGIL P 83.67 83.67 13/12/1990 THIYYA
280 101472 SREESHA C 83.67 83.67 18/09/1992 THIYYA
281 118011 ANJU V 83.67 83.67 16/04/1993 THIYYA
282 101982 SREEJA VELLUVAKANDY 83.33 83.33 27/04/1974 THIYYA
283 101224 SUCHITHRA V K 83.33 83.33 15/04/1975 OBC-VEERASAIV
105024 PRADEEPAN M V 83.33 83.33 10/06/1978 AS[YOGISYOGEE
284 OBC-MANIYANI
285 108305 NIJESH 83.33 83.33 10/04/1981 THIYYA
MANCHAKUNNUMMAL 83.33
286 118524 SHEEJA PULIKKOTAN 83.33 20/04/1981 THIYYA
No. 693/16/DOC 9 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
287 122503 AMBILI V V 83.33 83.33 20/05/1982
288 113074 SASIKUMAR P P 83.33 83.33 26/05/1982 THIYYA
289 103048 PRAJISHA K P 83.33 83.33 23/01/1983 THIYYA
290 112653 PRAMOD KUMAR O K 83.33 83.33 19/03/1983
291 106644 VIJESH K K 83.33 83.33 29/05/1983
292 106823 RIJESH E 83.33 83.33 19/05/1984 SC-PULAYAN
293 113976 LEENA KOZHUKKUNNON 83.33 83.33 15/10/1985
294 115478 RAJINA P 83.33 83.33 20/04/1986
295 117571 HRIDYA G 83.33 83.33 06/09/1986 THIYYA
296 111413 SARIN K A 83.33 83.33 12/04/1987 THIYYA
297 119922 VIJI K 83.33 83.33 24/05/1987 THIYYA
298 112058 ANUROOP K 83.33 83.33 28/03/1988 THIYYA
299 119031 SHANIJA R 83.33 83.33 09/02/1989 THIYYA
300 124443 AIJESH P V 83.33 83.33 02/07/1989 OBC-VELUTHEDA
301 110387 RAJEESH KUMAR P 83.33 83.33 17/02/1990 N

302 122262 DHANYA K 83.33 83.33 27/03/1990
303 108990 ANEESH M P 83.33 83.33 07/04/1990 H Nadar
304 117956 KRIPA KRISHNAN N 83.33 83.33 31/05/1991 OBC-VANIYAN
305 104633 PRAJIN T K 83.33 83.33 31/05/1992 SC-PULAYAN
306 116884 SUMANYA KARAYI 83.33 83.33 31/05/1992 THIYYA
307 104174 MANOJ KUMAR KV 83.00 83.00 10/03/1974 OBC-VANIYAN
308 119719 SHAINI K V 83.00 83.00 25/05/1975 THIYYA
309 120758 SANGEETHA M V 83.00 83.00 24/03/1976 THIYYA
310 100744 REJULA BHARATHAN 83.00 83.00 21/05/1976 THIYYA
311 102212 LEKHA P 83.00 83.00 30/05/1976 THIYYA
312 117568 SAJITHA VAKAYIL 83.00 83.00 11/03/1977 THIYYA
313 115549 VIJISHA N 83.00 83.00 14/01/1978 THIYYA
314 115435 REEJA VELLADATH 83.00 83.00 05/04/1979 THIYYA
315 103200 SHEEJA T V 83.00 83.00 26/06/1979 THIYYA
316 103606 NITHYA C 83.00 83.00 25/05/1980 THIYYA
317 123499 SHEEJA C V 83.00 83.00 25/06/1980 V-VISWAKARMA
318 102899 BEENA P 83.00 83.00 14/04/1981 OBC-SALIYA/SAL
117735 ROJA C V 83.00 83.00 21/04/1981 IYAS
319 THIYYA
320 101248 POORNIMA A 83.00 83.00 21/05/1982
321 121093 SREELEKHA VARMA K C 83.00 83.00 17/05/1983
322 118395 REMNA M 83.00 83.00 21/11/1983 THIYYA
323 114517 SINDHU T K 83.00 83.00 30/01/1984 THIYYA
324 117644 LAKSHMI T S 83.00 83.00 21/05/1984 THIYYA
No. 693/16/DOC 10 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
325 100131 RAKHI CHANDRAN N K 83.00 83.00 27/04/1985 THIYYA
326 123845 SURABHILA M 83.00 83.00 09/06/1985
327 119033 SHILNA V 83.00 83.00 07/12/1985 THIYYA
328 125646 ARUN PRASAD T V 83.00 83.00 20/05/1986
329 122489 MANJUMOL M M 83.00 83.00 10/06/1986 EZHAVA
330 115555 VIPINA M 83.00 83.00 08/03/1987 THIYYA
331 102915 VARSHA LAKSHMANAN 83.00 83.00 19/02/1988 THIYYA
332 110197 NIJIL P PUTHUKKUDI 83.00 83.00 18/04/1988 THIYYA
333 100382 RESHMI M V 83.00 83.00 25/05/1988
334 115002 DHANYA V 83.00 83.00 25/12/1989 OBC-KULALA
335 109671 MRIDUL MOHAN P P 83.00 83.00 31/12/1989 THIYYA
336 122136 SAMEERA V V 83.00 83.00 26/02/1990 M-MAPPILA
337 112959 VISHNU N C 83.00 83.00 03/02/1991 THIYYA
338 108483 REMITH RAJAN P 83.00 83.00 19/02/1991 THIYYA
339 103762 SAJINA V 83.00 83.00 16/04/1991 OBC-MANIYANI
340 108087 ROBIN T J 83.00 83.00 03/05/1992
341 109874 SARATH K V 83.00 83.00 11/11/1993 THIYYA
342 119653 KANAKA BINDU K V 82.67 82.67 23/02/1975 OBC-VANIYAN
343 112337 REJITH P 82.67 82.67 10/04/1978 OBC-SALIYA/SAL
116202 82.67 82.67 20/05/1978 IYAS
344 PRASEENA V THIYYA
VALAPPILEKKANDY 82.67
345 116438 SHINI V C 82.67 23/05/1978 THIYYA
346 124053 SHEEJA KUMARI P P 82.67 82.67 15/04/1980 OBC-KUSAVAN
347 106687 JINESH P V 82.67 82.67 20/05/1980 THIYYA
348 102834 INDU THAROL 82.67 82.67 30/05/1981 THIYYA
349 120866 MINI M 82.67 82.67 01/02/1982 OBC-KULALA
350 109392 VIJEESH KUMAR K V 82.67 82.67 27/04/1982
351 100378 SHEEMA T V 82.67 82.67 27/05/1982 OBC-VANIAN
352 120147 DIVYA P 82.67 82.67 10/03/1985
353 113702 MANJU A M 82.67 82.67 06/05/1985
354 116165 PRAJINA K 82.67 82.67 05/02/1986 THIYYA
355 102438 SHEENA C 82.67 82.67 20/06/1986 OBC-VANIYAN
356 105690 VIJESH K 82.67 82.67 24/07/1986 THIYYA
357 115090 MAMATHA PUTHUSSERI 82.67 82.67 25/07/1986 OBC-SALIYA/SAL
109681 SAJIL K 82.67 82.67 12/02/1989 IYAS
358 THIYYA
359 120787 NIKHILA P 82.67 82.67 27/03/1989 THIYYA
360 124333 NIMISHA C C 82.67 82.67 27/04/1989
361 116252 VIJINA K K 82.67 82.67 09/03/1990 THIYYA
No. 693/16/DOC 11 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
362 113258 JIJITH P P 82.67 82.67 03/04/1991 THIYYA
363 120681 PRAJISHA E V 82.67 82.67 15/05/1991 THIYYA
364 112330 NIGESH P 82.67 82.67 22/05/1991 THIYYA
365 117229 DRISHYA T M 82.67 82.67 19/03/1992 THIYYA
366 121230 REJANI T V 82.33 82.33 18/02/1976 OBC-IRUMAN
367 103618 NISHA P 82.33 82.33 09/08/1976 OBC-CHALIYA
368 123402 DEEPA T M 82.33 82.33 28/03/1977 THIYYA
369 114602 POOJA KUMARI V K 82.33 82.33 20/06/1978 THIYYA
370 115693 SUSHAMA C V 82.33 82.33 21/12/1978 THIYYA
371 125080 RAJESH P KARUVARAKKAL 82.33 82.33 17/03/1979 THIYYA
372 115644 REMYA P K 82.33 82.33 13/05/1979 THIYYA
373 103660 SUNITHA V 82.33 82.33 05/10/1979 THIYYA
374 122650 SINI C 82.33 82.33 14/02/1981 OBC-SALIYA/SAL
375 122896 RESHMA K V 82.33 82.33 15/08/1982 IYAS

376 119214 AMBILY K P 82.33 82.33 15/10/1982 V-VISWAKARMA
116340 SHIJINA T 82.33 82.33 20/03/1983 LA
377 THIYYA
378 116814 RASITHA C K 82.33 82.33 20/05/1983 THIYYA
379 117453 SHABANA EDAKKANDY 82.33 82.33 16/10/1986 THIYYA
380 116189 NIMMI K 82.33 82.33 01/06/1987 OBC-VANIAN
381 118433 LENISHA N 82.33 82.33 08/04/1988 THIYYA
382 114309 BHAVYA K 82.33 82.33 25/03/1989 THIYYA
383 114318 RASINA P P 82.33 82.33 29/10/1990 OBC-VANIYAN
384 103811 ANILA N 82.00 82.00 28/05/1975 THIYYA
385 101799 SUJITHA A 82.00 82.00 29/06/1976 OBC-VANIYAN
386 102213 NAJATH V V 82.00 82.00 08/02/1978 M-MUSLIM
387 111005 PRAKASH P V 82.00 82.00 06/02/1979
388 117865 SMITHA K E 82.00 82.00 10/05/1980
389 113268 SABIN KRISHNAN C R 82.00 82.00 13/05/1980 THIYYA
390 114169 TORY PHILIP 82.00 82.00 07/02/1983
391 124616 JESHI T 82.00 82.00 02/04/1983 OBC-SALIYA/SAL
109497 RIJITH K V 82.00 82.00 22/05/1983 IYAS
392 THIYYA
393 120538 ROOPA MOL A P 82.00 82.00 28/05/1983 OBC-VANIAR
394 116136 LISINA C 82.00 82.00 28/03/1984
395 106721 SANDEEP V V 82.00 82.00 02/04/1985 OBC-SALIYA/SAL
396 100512 ASHA C G 82.00 82.00 13/09/1985 IYAS

397 104834 SUDHEESH K V 82.00 82.00 15/12/1986 V-ASARI
398 116650 PREEMA M V 82.00 82.00 10/02/1987
No. 693/16/DOC 12
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB
399 121925 LIJINA M K 82.00 82.00 10/11/1987
400 122566 SOUMYA M 82.00 82.00 09/10/1988
401 116117 SRUTHI P 82.00 82.00 22/02/1991
402 116207 JUNA MOHANAN 82.00 82.00 31/05/1991
403 110610 RIJUN C V 82.00 82.00 12/06/1991
404 102469 JALAJA C P 81.67 81.67 18/05/1974
405 106169 BIJU P V 81.67 81.67 06/03/1975
406 104012 REJITHA V R 81.67 81.67 30/05/1976
407 101167 NIKHILA A M 81.67 81.67 29/05/1977
408 122468 NISHA P K 81.67 81.67 20/05/1978
409 107535 SHAJI P 81.67 81.67 29/05/1978
410 123175 SARITHA 81.67 81.67 24/06/1979
KIZHAKKEPURAYIL 81.67
411 112406 RETHNA KUMAR K 81.67 30/05/1980
412 120675 REJITHA K 81.67 81.67 11/01/1981
413 118429 KAVITHA G NAIR 81.67 81.67 15/02/1981
414 103960 JISNA K 81.67 81.67 30/05/1982
415 117976 SHYNI O 81.67 81.67 23/09/1984
416 116154 SHEENA A V 81.67 81.67 22/03/1985
417 122987 REMYA K 81.67 81.67 30/05/1985
418 102448 LAYA M K 81.67 81.67 01/06/1985
419 106715 BYJU THOONOLI 81.67 81.67 20/05/1986
420 100767 SUNOOPA P K 81.67 81.67 02/03/1987
421 115568 SHAJINA K 81.67 81.67 10/05/1987
422 118994 SHEETHAL K 81.67 81.67 22/02/1988
423 100919 RESHMI K P 81.67 81.67 05/05/1988
424 112795 SUCHAS T 81.67 81.67 06/10/1988

FIELD WORKER

HEALTH SERVICES DEPARTMENT

Commy Remarks

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-MANIYANI

THIYYA

OBC-ANTHURU

NAIR

THIYYA

THIYYA

EZHAVA

THIYYA

V-ASARI

EZHAVA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

OBC-VANIYAN

OBC-KULALA

THIYYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

THIYYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

425 108551 SRIYESH V V 81.67 81.67 11/03/1989
426 114369 BABIJA KANDOTH 81.67 81.67 31/08/1990 THIYYA
427 121593 NAVYA MOHANAN P 81.67 81.67 02/01/1992 THIYYA
428 119115 SHYJA THAIVALAPPI 81.33 81.33 25/01/1976 THIYYA
429 124721 UNNIKRISHNAN KV 81.33 81.33 05/04/1976 OBC-VANIAN
430 119909 REKHA V P 81.33 81.33 20/04/1976 THIYYA
431 119167 SREELATHA P 81.33 81.33 11/11/1976 THIYYA
432 100473 DEEPA K KOKKADAN 81.33 81.33 20/05/1977 THIYYA
433 101865 BINDU P 81.33 81.33 31/01/1978 THIYYA
434 111620 BIJU V 81.33 81.33 13/05/1978 THIYYA
435 121380 NISHA K V 81.33 81.33 14/05/1978 THIYYA

No. 693/16/DOC 13
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB
436 122825 RAJALAKSHMI CHEVIRI 81.33 81.33 18/03/1979
437 118103 SONY M 81.33 81.33 17/04/1979
438 116193 SHERINA K M 81.33 81.33 30/04/1981
439 114034 ROOPA C 81.33 81.33 02/01/1982
440 120965 ARYA P P 81.33 81.33 16/11/1983
441 116896 BINDU KULINHEEL 81.33 81.33 13/04/1984
442 100213 KALA K V 81.33 81.33 22/07/1984
443 110825 SHYJU C 81.33 81.33 20/05/1985
444 115195 REMYA K C 81.33 81.33 26/02/1986
445 101104 REMYA O P 81.33 81.33 23/04/1986
446 115011 MANJUSHA EDATHILE 81.33 81.33 30/05/1986
VEETTIL 81.33
447 121584 LASITHA K 81.33 30/05/1987
448 108941 SARATH K 81.33 81.33 30/05/1987
449 124132 ABHINESH C 81.33 81.33 03/01/1988
450 123001 SAJINA P 81.33 81.33 23/01/1988
451 100406 ANU K 81.33 81.33 28/08/1988
452 118139 SHABNA K 81.33 81.33 15/05/1989
453 118392 VIDHUNA DAS K K 81.33 81.33 29/05/1990
454 116159 JIMISHA VASU V K 81.33 81.33 27/11/1990
455 105156 RAHUL K 81.33 81.33 31/03/1991
456 111635 REJIN T K 81.33 81.33 25/04/1991
457 114954 SARITHA K 81.33 81.33 05/05/1991
458 108946 RAHUL VALIYA VEETTIL 81.33 81.33 29/11/1991
459 123759 RESNA M V 81.33 81.33 05/04/1992
460 100869 SREYA K P 81.33 81.33 05/04/1993
461 115526 DINUJA THOTTATHIL 81.00 81.00 22/01/1976
462 117267 NISHA MOORKOTH 81.00 81.00 28/02/1976
463 114346 SONA K V 81.00 81.00 19/05/1976
464 102812 BYJA T V 81.00 81.00 13/05/1980
465 122073 SMITHAKUMARI KODOTH 81.00 81.00 31/05/1980
466 106329 SANIL C 81.00 81.00 25/01/1982
467 118925 CHANDRAPRABHA P 81.00 81.00 24/05/1982
468 101556 SANDHYA BABY V M 81.00 81.00 19/11/1982
469 114119 KUNHUMON C M 81.00 81.00 12/04/1983
470 117554 ANUPAMA 81.00 81.00 10/11/1983
MULLULLAKATTIL 81.00
471 102485 SHINTU MOL E 81.00 23/01/1985
472 103904 NISHA I 81.00 81.00 03/05/1985

FIELD WORKER

HEALTH SERVICES DEPARTMENT

Commy Remarks
THIYYA

THIYYA

V-KAMMALA

OBC-MANIYANI

THIYYA

THIYYA

D-MUKAYA

OBC-MANIYANI

THIYYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

SC-PULAYAN

V-KARUVAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

THIYYA

THIYYA

THIYYA

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

THIYYA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

THIYYA

OBC-VANIAN

OBC-VANIYAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

THIYYA

THIYYA

OX-PULAYAN

XIAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

No. 693/16/DOC 14 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
473 107707 DINESHKUMAR C K 81.00 81.00 31/05/1985
474 100023 DISHA K V 81.00 81.00 08/02/1986 OBC-KULALA
475 100540 JYESHNA JANARDHANAN 81.00 81.00 21/02/1986 THIYYA
P 81.00
476 120676 SREENA P V 81.00 26/04/1986 V-KAMMALA
477 106381 PRASHOBH C V 81.00 81.00 12/09/1986 OBC-KULALA
478 100897 RESHMA N 81.00 81.00 20/12/1986 OBC-MANIYANI
479 118805 SREESHA CHANDRAN C 81.00 81.00 14/05/1987 THIYYA
480 123075 MAYA N V 81.00 81.00 01/09/1987 OBC-VANIAN
481 110583 ARUN KUMAR M 81.00 81.00 05/04/1990
482 110060 SATHYAN P 81.00 81.00 20/07/1990 OBC-MANIYANI
483 119322 KAVYA K 81.00 81.00 19/03/1991 THIYYA
484 114453 JINSHA M 81.00 81.00 15/12/1991 THIYYA
485 114059 SAVAD T 81.00 81.00 14/01/1992 M-MAPPILA
486 109006 VIJIL K 81.00 81.00 11/05/1992 THIYYA
487 113524 SANGEETH P 81.00 81.00 01/06/1992 THIYYA

Supplementary List

Ezhava

1 119104 SREEJA K 80.67 80.67 15/03/1974 THIYYA
2 114834 SANDHYA NATUKKANDY 80.67 80.67 28/05/1974 THIYYA
3 124628 SATHEESHAN T 80.67 80.67 14/05/1975 EZHAVA
4 119562 BEENA P K 80.67 80.67 06/05/1977 THIYYA
5 115190 SAJNA K 80.67 80.67 05/02/1981 THIYYA
6 121188 VIDYA K E 80.67 80.67 15/04/1982 THIYYA
7 120186 REEJA K V 80.67 80.67 17/04/1983 THIYYA
8 116928 ANJANA P K 80.67 80.67 11/01/1984 THIYYA
9 116604 SAJINA SREE S 80.67 80.67 30/04/1985 THIYYA
10 109182 SINESH M 80.67 80.67 27/05/1985 THIYYA
11 119174 VIJISHA N M 80.67 80.67 30/05/1985 THIYYA
12 102369 RAJISHARAJ C V 80.67 80.67 11/11/1986 THIYYA
13 116395 RUBINA DAS A K 80.67 80.67 30/05/1988 THIYYA
14 114456 ANUSHA P 80.67 80.67 21/05/1989 THIYYA
15 120890 SUDHIMA C 80.67 80.67 10/12/1990 THIYYA
16 111370 VINEETH A 80.67 80.67 14/10/1992 THIYYA
17 108379 JISHIN T M 80.67 80.67 31/01/1993 THIYYA
18 121494 REENA A 80.33 80.33 10/05/1974 THIYYA
19 120702 SUJATHA O C 80.33 80.33 25/05/1974 THIYYA
20 114411 SMITHA M 80.33 80.33 09/04/1975 THIYYA

No. 693/16/DOC 15 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
21 102061 JEEJA C K 80.33 80.33 24/04/1979 THIYYA
22 122022 SHILPA P P 80.33 80.33 10/05/1979 THIYYA
23 103704 LINNA T P 80.33 80.33 02/03/1983 THIYYA
24 114924 NIMISHA K 80.33 80.33 02/03/1984 THIYYA
25 112215 SHIBIN K 80.33 80.33 04/03/1986 THIYYA
26 123228 SREESHA A 80.33 80.33 15/04/1986 THIYYA
27 103910 DHANISHA P 80.33 80.33 01/05/1987 THIYYA
28 114336 JINSHA A 80.33 80.33 26/02/1988 THIYYA
29 106791 VIJIL RAJ M 80.33 80.33 25/05/1989 THIYYA
30 110469 VIJESH A 80.33 80.33 14/03/1991 THIYYA
31 119491 PRASANNA C 80.00 80.00 22/04/1974 THIYYA
32 115881 SAJITHA PACHENTAVIDA 80.00 80.00 30/05/1980 THIYYA
KUNIYIL 80.00
33 120763 SHYJA P P 80.00 16/12/1981 THIYYA
34 101825 LASNA P P 80.00 80.00 28/01/1983 THIYYA
35 106849 HAREESH T V 80.00 80.00 01/06/1983 THIYYA
36 107145 DHANESH P 80.00 80.00 15/05/1984 THIYYA
37 101650 SEEMA K P 80.00 80.00 30/05/1984 THIYYA
38 103950 JEESHMA S 80.00 80.00 18/11/1985 THIYYA
39 120749 RAMYA V V 80.00 80.00 19/02/1987 THIYYA
40 101389 RESHMA K 80.00 80.00 18/04/1989 THIYYA
41 107097 SHAHIN C K 80.00 80.00 19/07/1990 THIYYA
42 115214 SEEMA VELLUVA EDATHIL 79.67 79.67 27/05/1976 THIYYA
43 108392 AJESH K 79.67 79.67 31/03/1978 THIYYA
44 100104 SARITHA P K 79.67 79.67 30/05/1978 THIYYA
45 115631 SHYMA KANDIAN 79.67 79.67 29/05/1981 THIYYA
46 122046 SHANITHA A K 79.67 79.67 08/10/1981 THIYYA
47 113995 VIJINA K P 79.67 79.67 22/02/1982 THIYYA
48 115724 SHINI P 79.67 79.67 30/01/1985 THIYYA
49 104307 SIJINA P 79.67 79.67 11/02/1985 THIYYA
50 114685 JISHINA S 79.67 79.67 30/05/1985 THIYYA
51 102826 CHITHRA P P 79.67 79.67 31/05/1985 THIYYA
52 103725 ABITHA M 79.67 79.67 25/10/1985 THIYYA
53 123042 RAJILA K 79.67 79.67 04/05/1986 THIYYA
54 101876 SUGANDHI C P 79.67 79.67 14/10/1986 THIYYA
55 123433 LAYA JAYARAM 79.67 79.67 10/05/1988 THIYYA
56 104640 VINEESH U 79.67 79.67 23/10/1989 THIYYA
57 118552 SHEEMA T K 79.33 79.33 13/08/1976 THIYYA
No. 693/16/DOC 16 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
58 107660 GIREESH TK 79.33 79.33 12/03/1980 THIYYA
59 118659 PRIYANKA P 79.33 79.33 02/04/1983 THIYYA
60 100839 ASHITHA C M 79.33 79.33 31/05/1984 THIYYA

Scheduled Caste

1 102690 RAMYA K 79.33 79.33 04/12/1980 SC-PULAYAN
2 121315 SHEENA K V 79.33 79.33 13/09/1981 SC-VALLUVAN
3 103595 SAJINA K V 79.33 79.33 28/07/1986 SC-VALLUVAN
4 102478 SAJILA T P 78.33 78.33 01/04/1979 SC-VANNAN
5 116862 JINSHA M 78.33 78.33 31/05/1991 SC-VELAN
6 123691 RASITHA C H 78.00 78.00 17/11/1982 SC-VANNAN
7 113671 ASWATHY E S 77.67 77.67 04/05/1991 SC-PULAYAN
8 123922 SAJITHA V 77.00 77.00 20/01/1987 SC-PULAYA
9 100462 JISHA ARAMBAN 76.67 76.67 29/05/1978 SC-PULAYA
10 100016 LIJINA A 76.00 76.00 14/05/1991 SC-PULAYAN
11 102107 SAJINA K 75.67 75.67 28/05/1978 SC-PULAYA
12 118873 SHALNA K 75.33 75.33 31/05/1987 SC-PULAYAN
13 101657 SHAJINA ARINGALAYAN 75.33 75.33 30/01/1991 SC-PULAYA
14 124952 SUDHEESH P P 75.00 75.00 18/05/1983 SC-VANNAN
15 112748 LINESH K 74.67 74.67 25/08/1987 SC-PULAYAN
16 121676 REMI K K 74.67 74.67 30/03/1990 SC-VANNAN
17 120271 SUDHA K K 74.33 74.33 09/03/1988 SC-PULAYAN
18 106439 NAVEEN N 73.67 73.67 26/05/1984 SC-SAMBAVAN
19 106214 JAYESH K 73.67 73.67 25/05/1986 SC-PULAYAN
20 110077 ASIKH A P 73.67 73.67 13/05/1987 SC-MALAYAN-SC
21 113665 UTHAMAN P 73.33 73.33 25/04/1984 SC-SIDHANAR
22 123684 DILNA C 73.00 73.00 02/04/1984 SC-PULAYAN
23 101334 SILJA A 73.00 73.00 11/09/1984 SC-PULAYAN
24 119419 RAMYA P K 73.00 73.00 25/03/1985 SC-MANNAN-SC
25 104178 SYAM V R 73.00 73.00 25/05/1987 SC-PULAYA
26 115387 SITHARA K V 73.00 73.00 13/03/1988 SC-VANNAN
27 103765 BABITHA P 72.67 72.67 05/05/1980 SC-PULAYAN
28 100621 REMYA P M 72.67 72.67 09/03/1989 SC-PULAYAN
29 102430 SOUMYA K 72.67 72.67 18/12/1992 SC-PULAYAN
30 123568 ATHIRA C T 72.33 72.33 21/04/1979 SC-PULAYA
31 115507 RESHMA PUTHIYA 72.33 72.33 02/05/1984 SC-VANNAN
PURAYIL 72.33
32 113566 RIJU P K 72.33 06/04/1987 SC-VANNAN
33 100390 SHIJI THACHAN 72.00 72.00 10/04/1982 SC-PULAYAN
34 101136 LIJINA K 71.67 71.67 12/06/1979 SC-PULAYAN

No. 693/16/DOC 17 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
35 122628 DEENA H K 71.67 71.67 07/08/1985 SC-VALLUVAN
36 119407 RESHMA P 71.33 71.33 28/04/1977 SC-PULAYA
37 106996 JOJI S T 71.33 71.33 10/03/1978 SC-PULAYAN
38 100877 ANITHA K 71.00 71.00 29/04/1978 SC-PULAYAN
39 100180 SANGEETHA E 71.00 71.00 20/05/1981 SC-PULAYAN
40 102725 NISHINA K 71.00 71.00 17/05/1986 SC-PULAYAN
41 108532 SAYOJ CV 71.00 71.00 15/04/1989 SC-KURAVAN
42 107849 SHYAM SUVIN S 71.00 71.00 05/10/1990 SC-MALAYAN-SC
43 111165 SHAYOOJ K 70.00 70.00 15/04/1987 SC-PULAYAN
44 125543 RIGESH T 70.00 70.00 25/06/1988 SC-PULAYAN
45 100069 VINSHA K 70.00 70.00 20/01/1991 SC-PULAYAN
46 110283 PREMARAJAN M 69.33 69.33 25/11/1977 SC-VANNAN
47 108395 ANISH 69.33 69.33 25/05/1978 SC-MALAYAN-SC
CHANDROTHUMKANDY 69.33
48 113876 PRADEEP KP 69.33 24/03/1985 SC-KANAKKAN
49 106538 PRATHEESH V 69.33 69.33 05/01/1987 SC-PULAYAN
50 100105 SHAMNA A 69.33 69.33 26/05/1988 SC-PULAYAN
51 124110 RATHEESH M 68.67 68.67 25/04/1981 SC-PULAYAN
52 105180 ABHILASH P 68.67 68.67 01/02/1982 SC-MALAYAN-SC
53 106552 SHERINRAJ M 68.67 68.67 01/05/1988 SC-PULAYAN
54 103815 JAYASREE CHELLARIYAN 68.33 68.33 14/05/1976 SC-PULAYAN
55 123821 JASMI T 68.33 68.33 20/05/1985 SC-PULAYA
56 124346 SREE DHANYA K 68.33 68.33 11/05/1987 SC-PULAYAN
57 122575 PREETHA P P 68.00 68.00 26/05/1978 SC-VANNAN
58 105832 SANOOJ C 68.00 68.00 02/02/1986 SC-PULAYA
59 114060 LIBIN N B 68.00 68.00 06/03/1989 SC-PULAYAN
60 108123 RATHEESH K K 67.33 67.33 14/07/1985 SC-PULAYAN
61 109886 ANOOP V V 67.33 67.33 08/01/1987 SC-MALAYAN-SC

Scheduled Tribe

1 117227 VIJINA K C 76.67 76.67 03/01/1991 ST-KURICHCHAN
2 112352 RAJEEV C K 70.67 70.67 06/05/1983 ST-KARIMPALAN
3 117834 SUNISHA E K 69.67 69.67 26/05/1994 ST-KURICHIYAN
4 115488 JIJI C P 67.00 67.00 24/04/1989 ST-KURICHIYAN
5 116223 KRIPAMA AYODAN 65.00 65.00 05/12/1992 ST-KURICHIYAN
6 107696 BINEESH A M 63.67 63.67 04/07/1990 ST-KURICHIYAN
7 109737 MANU RAMAKRISHNAN 63.67 63.67 24/04/1992 ST-KURICHCHAN
8 120395 SHYLAJA C 63.00 63.00 30/08/1982 ST-MAVILAN
9 107568 VINOY K 63.00 63.00 11/03/1988 ST-KURICHIYAN
10 124130 RATHEESH P N 62.33 62.33 03/01/1986 ST-KARIMPALAN

No. 693/16/DOC 18 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
11 114133 BEENA B N 62.33 62.33 30/05/1987 ST-MAVILAN
12 111909 ANOOP C K 62.33 62.33 18/05/1989 ST-KURICHIYAN
13 123932 ASHA P 61.00 61.00 12/05/1982 ST-MAVILAN
14 125124 RAKESH M K 60.00 60.00 08/02/1980 ST-MAVILAN
15 115426 NISHA M 59.33 59.33 20/04/1982 ST-KURICHCHAN

Muslim

1 113912 ABDUL MAJEED P P 80.33 80.33 20/05/1977 M-MUSLIM
2 113839 AFSAL E 80.33 80.33 30/05/1992 M-MAPPILA
3 124728 ABDUL SATHAR 79.33 79.33 19/03/1980 M-MAPPILA
KURUVATTE PURAYIL 79.00
4 106689 JAFAR K P 79.00 28/02/1993 M-MUSLIM
5 113200 RASHID M P 78.67 78.67 26/04/1987 M-MAPPILA
6 100415 HAJARA C M 78.67 78.67 20/05/1987 M-MUSLIM
7 117297 FOUSIA A M 78.67 78.67 02/01/1988 M-MUSLIM
8 113803 MUHAMMAD SADIK M P 78.67 78.67 14/07/1989 M-MAPPILA
9 114220 SALIM C A 78.33 78.33 07/10/1977 M-MUSLIM
10 117106 RASEENA K K 78.33 78.33 15/09/1985 M-MAPPILA
11 121736 SHAHINA M A 78.00 78.00 05/05/1978 M-MUSLIM
12 111929 MUHAMMED SHAFI C P 78.00 78.00 10/02/1988 M-MAPPILA
13 112334 SIRAJUDHEEN KP 78.00 78.00 04/04/1989 M-MAPPILA
14 100974 SHAKEELA K 78.00 78.00 04/02/1991 M-MAPPILA
15 120757 SAHEERA K 77.33 77.33 15/09/1986 M-MAPPILA
KAKKOTTAKATH 77.33
16 116945 MANSEERA M 77.33 07/03/1993 M-MUSLIM
17 108585 MASOOD A AYYALATH 77.00 77.00 17/03/1987 M-MUSLIM
18 103293 NASIYA KEELATH 76.67 76.67 11/05/1984 M-MUSLIM
KUNHIKKANDYLAKATH
PUTHIYA PURAYIL 76.33
19 114407 MUHASEENA K P 76.33 17/04/1979 M-MAPPILA
20 100475 SHAMEERA C 76.33 76.33 01/06/1983 M-MAPPILA
21 104614 SHANIF A C 76.33 76.33 24/02/1986 M-MUSLIM
22 113638 SHINI SHAJAHAN 76.33 76.33 11/09/1990 M-MUSLIM
23 109909 FAYIS A 76.33 76.33 24/10/1990 M-MAPPILA
24 113796 MAHABOOB RAHMAN T 76.00 76.00 23/05/1974 M-MAPPILA
25 114295 FASEEJA FATHIMA C 75.00 75.00 07/05/1983 M-MAPPILA
26 113667 MUHAMMED ANZARI V H 75.00 75.00 30/05/1986 M-MUSLIM
27 115046 RUBEENA V 75.00 75.00 22/04/1990 M-MAPPILA
28 113928 NISAR TK 74.67 74.67 22/07/1983 M-MAPPILA
29 123801 ATHIRA K B 74.67 74.67 27/12/1988 M-MAPPILA
30 113818 JASEELA T K 74.33 74.33 05/01/1989 M-MAPPILA
31 113901 SAJEER T 74.33 74.33 01/10/1991 M-MUSLIM

No. 693/16/DOC 19 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
32 113964 NIZAR K 74.00 74.00 28/01/1980 M-MAPPILA
33 113903 ZEENATH K K 74.00 74.00 20/05/1986 M-MAPPILA
34 103640 SAMEERA E P 73.67 73.67 03/02/1985 M-MAPPILA
35 125569 SAIFUDDEEN C 73.67 73.67 15/09/1991 M-MUSLIM
36 101848 JUBARIYA B 73.33 73.33 10/02/1982 M-MAPPILA
37 113926 JAFAR K M 73.33 73.33 24/05/1987 M-MAPPILA
38 124150 SHEREEF 73.00 73.00 12/01/1984 M-MAPPILA
POOMANGALORAKATH 73.00
39 109782 SHAHEER T 73.00 30/05/1992 M-MAPPILA
40 113844 SHAHARDAN O K 72.67 72.67 15/05/1979 M-MAPPILA
41 119724 SEENATH K P 72.67 72.67 10/02/1986 M-MAPPILA
42 108343 MUHAMMED NASEEM E K 72.67 72.67 28/05/1989 M-MAPPILA
43 113877 NOUFAL K 72.67 72.67 03/04/1990 M-MAPPILA
44 119063 SUMIYA K M 72.67 72.67 30/05/1990 M-MAPPILA
45 113794 RAFEEQ P 72.00 72.00 20/04/1979 M-MAPPILA
46 113916 JABIR MC 72.00 72.00 21/05/1989 M-MUSLIM
47 113695 SHANI SHAJAHAN 72.00 72.00 12/08/1993 M-MUSLIM
48 106844 SHANAVAS P P 71.67 71.67 02/05/1985 M-MAPPILA
49 101321 NISHEEDA V V 71.33 71.33 24/05/1983 M-MAPPILA
50 111998 JUNAID N 71.33 71.33 26/04/1987 M-MUSLIM
51 113988 SHAIHEENA RISHANATH S 71.33 71.33 18/03/1988 M-MAPPILA
K 71.33
52 100054 NASILA P M 71.33 01/06/1989 M-MUSLIM
53 100404 AMEENA MASHOOD C V 71.00 71.00 12/04/1986 M-MUSLIM
54 120216 MANSHOORA A P 71.00 71.00 29/05/1989 M-MUSLIM
55 113823 MUHAMMAD SHAFI T P 71.00 71.00 23/08/1989 M-MAPPILA
56 100806 LAILA L 70.00 70.00 10/04/1974 M-MUSLIM
57 123454 RAHIYANATH K P 70.00 70.00 30/05/1977 M-MAPPILA
58 107167 NIZAR MANNAN 70.00 70.00 05/05/1987 M-MUSLIM
59 100439 NASEEBA T P 70.00 70.00 25/05/1988 M-MUSLIM
60 104542 SULAIMAN A 69.67 69.67 02/10/1978 M-MUSLIM
61 103247 SHAHIDA M P 69.67 69.67 28/05/1979 M-MAPPILA
62 108094 SABEER 69.00 69.00 25/04/1982 M-MAPPILA
PUZHAKKARAVEETTIL 68.67
63 119743 NASEEMA K V 68.67 15/06/1982 M-MAPPILA
64 113296 SAFEER S 68.67 68.67 28/04/1988 M-MUSLIM
65 105433 NOUSHAD P P 68.33 68.33 28/01/1981 M-MUSLIM
66 108079 MUHAMMED SAJIR C M 68.33 68.33 30/05/1989 M-MUSLIM
67 104345 JASMINA C H 68.00 68.00 29/05/1989 M-MUSLIM

Latin Catholics / Anglo Indian

No. 693/16/DOC 20
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB
1 113715 BINDHU N 80.00 80.00 29/07/1977
2 124647 EBIN PETER 79.67 79.67 24/02/1994
3 115094 TENCY SEBASTIAN 77.00 77.00 22/05/1983
4 113362 FEROK A L 75.67 75.67 30/05/1978
5 113271 VARGHEES J 73.33 73.33 15/05/1986
6 113591 SIJU T C 73.33 73.33 14/12/1989
7 113374 SHEEJA R S 72.67 72.67 05/05/1982
8 116006 MARY LINCY WILLIAMS 72.67 72.67 08/10/1989
9 113383 ARUNRAJ R 72.67 72.67 15/04/1990
10 113276 DIBIN D S 72.00 72.00 30/05/1991
11 117272 SHINY P A 71.00 71.00 25/11/1978
12 113312 SAJU T 70.33 70.33 30/03/1983
13 106814 SAJAN T I 70.33 70.33 30/05/1986
14 105395 MELVIN FERNANDEZ 70.33 70.33 28/08/1988
15 113700 NIDHIN GEORGE 70.33 70.33 07/07/1991
16 113360 ANEESHA THINKAL T S 69.00 69.00 30/05/1988
17 113349 SHIJU V U 68.33 68.33 07/09/1992
18 105810 RINESH ANTONY 65.33 65.33 22/07/1986
19 117293 SARITHA CHRISTINE D 63.33 63.33 18/10/1978
CRUZ 62.67
20 113662 ANILAN A 62.67 29/12/1984
21 113740 JACQUALIN V E 62.00 62.00 22/10/1986
22 113648 ANNI BESENT 60.00 60.00 19/04/1975
23 108186 WILSON SAJITH 60.00 60.00 30/05/1976
24 113739 MARY SETTY P X 59.67 59.67 28/05/1982
25 113629 RINU Y 58.33 58.33 30/05/1985
26 100582 MEREENA A Y 58.33 58.33 08/04/1986
27 104344 ASHA M P 57.33 57.33 20/05/1982
28 113369 BIJU G 57.00 57.00 20/05/1976
29 113286 RAJESH T 57.00 57.00 20/05/1986
OBC
1 110005 RAJESH N 80.67 80.67 26/05/1979
2 119096 SHYMA P V 80.67 80.67 15/04/1980
3 109203 NIDEESH KUMAR N 80.67 80.67 26/12/1983
4 102134 SHABINA V P 80.67 80.67 25/05/1988
5 113078 NITHINKUMAR P V 80.67 80.67 10/05/1990
6 123819 LIJI V P 80.33 80.33 27/05/1979

FIELD WORKER

HEALTH SERVICES DEPARTMENT

Commy Remarks

LATIN

CATHOLICS

ANGLO INDIAN

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS

LATIN

CATHOLICS
OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIYAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIAN

OBC-VANIYAN

OBC-VANIAN

No. 693/16/DOC 21
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB
7 100837 BINDHU K 80.33 80.33 30/05/1982
8 106697 AJITH P M 80.33 80.33 18/05/1987
9 114233 THARUNIMA P 80.33 80.33 08/05/1990
10 101697 BINDU K 80.00 80.00 01/04/1982
11 110668 SREEJITH M 80.00 80.00 27/07/1984
12 105478 VIPIN P V 80.00 80.00 07/04/1989
13 116127 VIPISHA T 80.00 80.00 30/05/1990
14 118211 AMRUTHA V C 80.00 80.00 03/11/1993
15 110581 ASHOKAN K 79.67 79.67 06/02/1976
16 115348 SHIBINA P P 79.67 79.67 18/05/1984
17 103096 MINI M 79.33 79.33 31/05/1976
18 115965 ANEESHA A N 79.33 79.33 12/01/1980
19 120871 SUNITHA 79.33 79.33 13/05/1982
MEETHALVEETTIL 79.33
20 122959 SMITHA POOKKUDI 79.33 15/05/1982
21 118624 RIJISHA K K 79.33 79.33 02/04/1983
22 118992 SHAINY THOTTUMKARA 79.33 79.33 16/04/1983
23 117382 VIJINA KV 79.33 79.33 06/03/1989
24 119017 RAJIKA G 79.33 79.33 31/05/1991
25 123532 RADHAMANI T 79.00 79.00 07/03/1974
26 115339 ANILA P 79.00 79.00 10/05/1979
27 102654 BEENA E 79.00 79.00 23/05/1979
28 121064 NEENA K V 79.00 79.00 10/05/1981
29 122671 RAJI EDAVALATH 79.00 79.00 30/05/1983
30 121175 SHIJINA V V 79.00 79.00 28/05/1989
31 104038 PRAJITHA K 78.67 78.67 23/05/1975
32 100419 SINDHU T V 78.67 78.67 18/04/1976
33 106839 AJITH T 78.67 78.67 28/08/1976
34 119687 SMITHA C S 78.67 78.67 25/05/1978
35 122937 MAYA K 78.67 78.67 11/03/1981
36 117635 REMYA MOL V 78.67 78.67 22/03/1984
37 107448 SAJESH T 78.67 78.67 09/01/1986
38 122485 ASWATHI P 78.67 78.67 20/05/1988
39 100112 SHIMNA V P 78.67 78.67 30/03/1990
40 121829 VEENA CM 78.33 78.33 25/01/1975
41 106900 SAJESH M K 78.33 78.33 01/05/1982

Viswakarma

FIELD WORKER

HEALTH SERVICES DEPARTMENT

Commy Remarks

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-ANTHURU

NAIR

OBC-VANIYAN

OBC-VANIYAN

OBC-MANIYANI

OBC-VANIAR

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VANIAR

OBC-VANIAR

OBC-VANIYAN

OBC-KULALA

OBC-MANIYANI

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-IRUMAN

OBC-VANIYAN

OBC-MANIYANI

OBC-VANIAN

OBC-MANIYANI

OBC-MANIYANI

OBC-MANIYANI

OBC-KANIYAN[G

ANAKA]KANISAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-VILAKKITHA

LA NAIR

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

OBC-MANIYANI

OBC-MANIYANI

OBC-CHALIYA

OBC-VANIYAN

OBC-KULALA

OBC-VANIYAN

OBC-VANIYAN

OBC-SALIYA/SAL

IYAS

1 120851 NISHA T V 80.00 80.00 27/09/1984 V-THATTAN

No. 693/16/DOC 22 FIELD WORKER
HEALTH SERVICES DEPARTMENT
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks
2 116523 SRUTHI RAJAN 80.00 80.00 15/07/1991 V-ASARI
3 115690 DEEPA K M 79.67 79.67 20/05/1978 V-ASARI
4 115522 SHILPA K T 79.00 79.00 14/01/1991 V-VISWAKARMA
5 100280 SREEJISHA V P 78.33 78.33 30/05/1977 V-ASARI
6 105764 SIBIL K 78.33 78.33 23/11/1990 V-VISWAKARMA
7 123426 REMYA M V 78.33 78.33 15/03/1991 V-THATTAN
8 117847 SREEKALA K P 78.00 78.00 09/03/1983 V-ASARI
9 119588 SREEJINA THOTTATAYIL 78.00 78.00 28/05/1985 V-THATTAN
10 108723 JAYESH K G 77.33 77.33 15/05/1981 V-KOLLAN
11 108702 BINOY P P 77.33 77.33 23/05/1984 V-VISWAKARMA
12 114221 MANOJKUMAR T V 76.67 76.67 25/05/1978 V-KAMMALA
13 102335 SUJALA B P 76.33 76.33 30/11/1978 V-ASARI

SIUC Nadar

1 114041 SUNIL SYAM D 80.67 80.67 08/05/1985 SIUC N
2 113278 JAYACHITHRA P 76.67 76.67 17/05/1984 SIUC N
3 113331 LEENA RAJ T R 76.67 76.67 14/05/1985 SIUC N
4 113377 ANU RAJ M S 76.00 76.00 20/04/1990 SIUC N
5 113308 ANEESH A J 74.33 74.33 30/05/1990 SIUC N
6 113392 LIJIN R 73.00 73.00 09/05/1988 SIUC N
7 113405 ANU D P 72.33 72.33 18/02/1994 SIUC N
8 113403 AJITHAKUMARY S 69.00 69.00 03/05/1977 SIUC N
9 111996 ABHILASH SV 64.33 64.33 02/03/1979 SIUC N
10 113318 ARUN B 64.33 64.33 27/05/1986 SIUC N
11 113274 SHYJU DAS J P 64.33 64.33 31/05/1991 SIUC N
12 105050 SANTHOSH KUMAR K L 64.00 64.00 28/07/1982 SIUC N
13 105642 NIJU K RAJ 62.33 62.33 09/11/1984 SIUC N
14 113763 VINEETH R 60.33 60.33 31/05/1992 SIUC N
15 113281 SIMI V 59.33 59.33 28/05/1977 SIUC N

O.X

1 104902 SHAJI O V 77.67 77.67 22/12/1984 OX-PULAYA XIAN
2 105260 JOBI K 75.33 75.33 26/05/1985 OX-PULAYAN
3 101312 ASHLY ANTONY 75.00 75.00 30/08/1983 XIAN
OX-PULAYAN
100878 SREEJA P GEORGE 73.33 73.33 26/10/1980 XIAN
4 OX-PULAYA XIAN
5 106276 SUJITH K 71.67 71.67 05/04/1989 OX-PULAYAN
6 105491 SHAJI MARYDASAN A 71.33 71.33 24/05/1977 XIAN
OX-PULAYAN
124257 MARIA RENJINI T 71.33 71.33 19/08/1985 XIAN
7 OX-PULAYA XIAN
8 105807 RAIJU M 67.00 67.00 14/04/1989 OX-PULAYA XIAN

No. 693/16/DOC 23
Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB
9 119884 JYOLSNA O 66.33 66.33 01/12/1982
10 107310 JOSHY SEBASTIAN 62.67 62.67 04/01/1975
11 103291 MINI V 61.67 61.67 08/05/1974
12 106468 JAISON K 61.00 61.00 09/06/1983
13 107272 SAJAN JOHN 60.67 60.67 22/01/1986
14 105683 ANIL JOSE KALLAN 60.33 60.33 08/02/1975
15 120548 NIRMALA T P 59.67 59.67 30/04/1978
16 102141 SENSI MINIYADAN 59.00 59.00 07/11/1984
17 101715 PUSHPA THEKKAN 58.33 58.33 01/04/1984
Dheevara
1 113833 VIJINA T V 80.33 80.33 25/01/1988
2 109118 BIJU ETAMUTTINAKATH 76.00 76.00 04/02/1978
3 102984 HEERA P C 76.00 76.00 20/09/1982
4 109639 VIVEK O 74.33 74.33 24/11/1989
5 100441 VAISALI K 72.33 72.33 23/05/1991
6 117906 MANASA MURALI A V 71.33 71.33 04/01/1990
7 101235 SASIKALA M 71.00 71.00 26/09/1975
8 118602 NISHA KALLAKKADAVAN 70.67 70.67 21/04/1981
9 123935 SAJITHA K V 69.67 69.67 20/05/1975
10 120895 AJITHA T 69.00 69.00 15/04/1988
11 106069 JIDIN K K 68.67 68.67 05/04/1990
12 116742 SAJINA KUMARI P P 66.00 66.00 29/05/1978
13 100642 RAJANI K 65.00 65.00 06/01/1978
14 114002 NEENU O 65.00 65.00 25/05/1994

FIELD WORKER

HEALTH SERVICES DEPARTMENT

Commy Remarks

OX-PULAYAN

XIAN

OX-CHERAMAR

XIAN

OX-PULAYAN

XIAN

OX-PULAYA XIAN

OX-CHERAMAR

XIAN

OX-PULAYA XIAN

OX-PULAYA XIAN

OX-PULAYAN

XIAN

OX-PULAYAN

XIAN

D-MUKAYA

D-MUKAYA

D-DHEEVARA

D-MUKAYA

D-MUKKUVAN

D-MUKKUVAN

D-MUKAYA

D-MUKAYA

D-MUKKUVAN

D-MUKAYA

D-VALAN

D-MUKAYA

D-VALAN

D-MUKAYA

Hindu Nadar

1 113398 SUJITH S S 73.67 73.67 20/05/1991 H Nadar
2 113320 BIJU S 67.33 67.33 31/05/1975 H Nadar
3 121063 SMITHA KESARI 66.00 66.00 09/08/1982 H Nadar
4 100476 BINDU C 63.00 63.00 10/05/1992 H Nadar
5 104106 SURESH KUMAR S V 58.67 58.67 25/05/1977 H Nadar
6 125480 RATHEESH KM 57.33 57.33 26/05/1984 H Nadar
7 100682 DEEPA G P 57.00 57.00 31/05/1988 H Nadar
8 120300 SINDU MOL S 56.33 56.33 30/05/1983 H Nadar

List of Differently Abled Candidates for 3% reservation

Low Vision

Not eligible

Hearing Impairment

Not eligible

No. 693/16/DOC 24 FIELD WORKER

HEALTH SERVICES DEPARTMENT

Rank Reg No Name Test Wtg Total DOB Commy Remarks

Locomotor Disability / Cerebral Palsy

Not eligible

E – Ezhava/Thiyya/Billava, SC – Scheduled Caste, ST – Scheduled Tribe, M – Muslim/Mappila, LC/AI – Latin Catholics/Anglo Indian, OBC – Other Backward Class, V – Viswakarma, SIUC N – SIUC Nadar, OX – Other Christians, D – Dheevara, HN – Hindu Nadar

EX – Ex-Servicemen, SP – Sports, PH-B – Low Vision, PH-D – Hearing Impairment, PH-O – Locomotor Disability / Cerebral Palsy

$ – State Archives, * – Amin
( By Order of the Commission )
SURESHBABU S S
DISTRICT OFFICER
Office of the KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
Kerala Public Service Commission DISTRICT OFFICE, KANNUR
District Office,Kannur
Approved for issue,

Section Officer.